Gymnastiekvereniging “ GTV De Badhoeve” gevestigd te Amsterdam

            CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT – 2019

Dit concept huishoudelijk reglement 2019 is gebaseerd op het in de ledenvergadering op 11 april 2015 bekrachtige huishoudelijk reglement 2015

Voorgestelde wijzigingen zijn aangegeven door een blauwe acering van de tekst. Te verwijderen tekst en of tekst secties zijn doorgehaald.

Nieuwe tekst secties zijn voorzien van een verticale lijn aan de linkerkant.

In de Algemene Ledenvergadering zal conform de statutair gestelde voorwaarden het aangepaste huishoudelijk reglement 2019 worden voorgelegd ter stemming aan de leden van de vereniging

Artikel 1 – Statuten versus Huishoudelijk reglement

De vereniging beschikt over notarieel vastgelegde statuten. Deze zijn vastgesteld op 26 maart 2012.

Het gestelde in de verenigingsstatuten gaat altijd boven het gestelde in het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement is bedoeld als aanvulling op de verenigingsstatuten en regelt de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. De statuten van de vereniging zijn op aanvraag verkrijgbaar via e-mail door een mail te sturen naar:

secretariaat@gtvdebadhoeve.nl met daarbij als onderwerp “aanvraag inzage statuten”.

Artikel 2 – Verkrijging Lidmaatschap

 1.   De aanmelding als lid dient te geschieden door invulling van een daartoe door het bestuur vastgesteld electronisch formulier (het aanmeldingsformulier) dat aan het kandidaat-lid wordt verstrekt. Het aanmeldingsformulier bevat tevens informatie over de op dat moment geldende contributie en het inschrijfgeld,.
 2.    Het aanmeldingsformulier dient te worden ondertekend door het lid zelf of ingeval van minderjarigheid door een wettelijk vertegenwoordiger.
 3.    Met ondertekening wordt akkoord gegaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van zowel de vereniging als de bond waarbij de vereniging is aangesloten (KNGU). (KNGU).
 4. Het aanmeldingsformulier dient te worden ingeleverd bij de leiding of bij de ledenadministratie van de vereniging (adres staat op het aanmeldingsformulier).
 5.    Het staat de vereniging vrij om een ledenstop af te kondigen, waarbij het aan het bestuur is om eventueel gebruik te maken van een wachtlijst.
 6.   Leden zijn verplicht elke wijziging van persoonsgegevens en adresgegevens, nodig voor de verenigings- en bondsregistratie, zo spoedig mogelijk door te geven aan het bestuur. Dit door gebruik te maken van een electronisch formulier (het wijzigingsformulier)
 7.   Niet volledig ingevulde aanmeldings– wijzigingsformulieren worden niet in behandeling genomen.

Artikel  3 – Rechten van de leden

 1.    Elk lid heeft met inachtneming van de regels, als gesteld in de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten van de algemene ledenvergadering en van het bestuur van de vereniging alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement van de bond, de volgende rechten, voor zover  niet reeds uitdrukkelijk opgenomen in de verenigingsstatuten:
 1. het doen van voorstellen voor de algemene ledenvergadering;
 2. het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie in de organen van de vereniging;

Artikel   4 –  Verplichtingen van de leden

Elk lid is verplicht:

 1.   Als bekrachtigd op het aanmeldingsformulier, de statuten, het huishoudelijk reglement en de  besluiten van de organen van de vereniging en de bond na te leven.
 2.    Het lidmaatschap van de bond te aanvaarden.
 3.    De contributie op eerste vordering te betalen.
 4.    Eventuele voorschriften omtrent de kleding in acht te nemen.

Artikel   5 – Contributies

 1.    De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de contributies en het inschrijfgeld vast voor de onderscheiden categorieën van leden. Indien de algemene ledenvergadering deze bijdragen niet opnieuw vaststelt, worden zij geacht niet te zijn verhoogd ten opzichte van de vorige vaststelling. Naast de hoogte van de onderscheiden contributies stelt de algemene ledenvergadering tevens de wijze van inning van de contributie vast.
 2.    Contributies dienen vooruit te worden betaald en te zijn voldaan vóór de in de statuten genoemde termijnen, i.e. voorafgaand aan de start van een nieuw verenigingsjaar.
 3.    Contributies van selectieleden dienen in 3 termijnen, verdeeld over het verenigingsjaar te worden betaald.
 4.    Het bestuur kan op een daartoe schriftelijk en gemotiveerd ingediend verzoek gehele of gedeeltelijke ontheffing van de betalingsverplichting verlenen. Daarnaast kan het bestuur besluiten om in bijzondere gevallen een gedeelte van reeds betaalde contributie terug te betalen.

Artikel  6 – Kleding

 1.    De leden dienen zich te houden aan de kledingregels die in de lessen gelden. Deze worden door de trainers van de betreffende lessen aangegeven.
 2.    Daarnaast kan het bestuur regels vaststellen met betrekking tot kleding tijdens wedstrijden, demonstraties of andere andere activiteiten.
 3.    Selectieleden zijn verplicht tot het dragen van het presentatie- of trainingspak van de vereniging op wedstrijden.
 4.    Dit trainingspak is eigendom van de vereniging en wordt jaarlijks in bruikleen gegeven aan de selectieleden tegen een huurbedrag (tenzij hier door bijvoorbeeld sponsoring van wordt afgeweken).
 5.    Zonder toestemming van het bestuur is het noch individueel noch in groepsverband toegestaan, in de in het derde lid bedoelde kleding op te treden bij of deel te nemen aan uitvoeringen, wedstrijden, demonstraties of andere activiteiten die niet van de vereniging uitgaan.

Artikel  7 – Bestuur en bestuursvergaderingen

 1.    De installatie en samenstelling van het bestuur is geregeld bij de vastgelegde statuten van 26 maart 2012.
 2.    Bestuursleden kennen een zittingstermijn van maximaal 2 jaar, gerekend vanaf de dag van installatie. Bestuursleden mogen zich voor een tweede termijn herkiesbaar stellen.
 3.    Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten, maar minimaal viermaal per verenigingsjaar.
 4.    Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is of een ander bestuurslid schriftelijk heeft gemachtigd namens hem/haar te stemmen.
 5.    Alle bestuursleden, met uitzondering van voorzitter en vice-voorzitter, kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid.
 6.    Over alle voorstellen wordt afzonderlijk en mondeling gestemd.
 7.    Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Dit geldt tevens voor de inhoud van het besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 8.    Indien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 9.    Kandidaat-bestuursleden kunnen op uitnodiging bestuursvergaderingen bijwonen, doch hebben ter vergadering geen stem.
 10. Bestuursleden ontvangen geen standaard onkostenvergoeding. Wel kan er bij gemaakte kosten een declaratie worden ingediend. Deze moet, voordat wordt overgegaan tot uitbetaling, worden geaccordeerd door twee mede bestuursleden.de voorzitter en de secretaris.

Artikel 8 – Bestuursfuncties kort uiteengezet

8.1 – Voorzitter

1.      De voorzitter:

         a.    heeft de leiding over de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging;

         b.    leidt de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen;

 • vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden;
 • stelt een rooster van aftreden op

2.      Statutair fungeert het bestuurslid ritmische gymnastiek als plaatsvervangend voorzitter  (vice-voorzitter).

8.2. – Vice-voorzitter

De vice-voorzitter is algemeen bestuurslid, doch tevens verantwoordelijk voor additionele taken die door het bestuur specifiek aan deze functionaris zijn opgedragen. Voorts vervangt de vice-voorzitter de voorzitter bij diens aanwezigheid.

8.3 – Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor:

a.      het (doen) notuleren van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen;

b.      het voeren van de algemene correspondentie;

c.       het in goed geordende staat houden van het archief;

d.      het jaarlijks op de algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar;

e.      de verdere door het bestuur, in overleg met de secretaris, aan hem op te dragen werkzaamheden.

De secretaris kan zich, indien nodig, doen bijstaan door of een deel van de taken overdragen aan derden.

8.4 – 1e Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor:

a.      het op verantwoorde en zo rendabel mogelijke wijze bewaren van de aan hem afgedragen en / of toevertrouwde gelden en bezittingen van de vereniging;

b.      het innen en het administreren van de inschrijfgelden en contributies;

c.       de verzorging van het algemene ledenregister;

d.      de controle van de inkomsten aan de hand van de uit de ledenregisters af te leiden verplichtingen van de leden;

e.      het innen en administreren van de overige inkomsten;

f.       het uitbetalen van de, op basis van volgens door het bestuur gestelde regels, ingediende declaraties;

g.      het tijdig verrichten van alle betalingen, de controle daarop en het administreren daarvan;

h.      het opstellen en bijhouden van een lijst van alle bezittingen van de vereniging;

i.       het jaarlijks op de algemene ledenvergadering verslag uitbrengen over de financiële positie van de vereniging, in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar;

j.       het opstellen van een begroting voor het lopende verenigingsjaar die, na goedkeuring door het bestuur, wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

8.5 – 2e Penningmeester (indien aanwezig)

Eenzelfde rol als de 1e Penningmeester, waarbij de 1e Penningmeester in goed onderling overleg taken overdraagt aan de 2e Penningmeester.

Artikel 9 – Technische leiding 

 1.    De vereniging kan één of meer technische leiders aanstellen tegen nader door het bestuur te stellen voorwaarden en vergoedingen.
 2.    Van de technische leiding wordt verwacht dat deze de regels, als gesteld in de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten van de algemene ledenvergadering en van het bestuur van de vereniging alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement van de bond, in acht zal nemen.
 3.    Een technisch leider wordt geacht clublid te zijn zolang hij/zij als technisch leider optreedt. Opzegging als technisch leider vindt schriftelijk plaats bij het bestuur uiterlijk drie maanden vóór aanvang van het kwartaal waarin de werkzaamheden als technisch leider worden beëindigd.
 4.    De technisch leider is in ieder geval verantwoordelijk voor:
  1. de dagelijkse gang van zaken binnen de lessen;
  1. het zorgdragen voor vervanging bij verhindering ingeval van ziekte of anderszins;
  1. het openen en afsluiten van de oefenruimte.
 5.    Indien er tijdens oefeningen of wedstrijden sprake is van een ongeval, stelt de technisch leider het bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte.
 6.      Leden van de technische leiding zijn verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag aan de vereniging te overleggen bij aanvang van de werkzaamheden.

9.1 – Hoofdtrainers selectie

 1.    Het bestuur stelt een hoofdtrain(st)er turnen aan en een hoofdtrainer ritmische gymnastiek vast.
 2.    De hoofdtrain(st)ers hebben de volgende taken:
  •  het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over technische aangelegenheden die zich binnen de vereniging voordoen;
  •  het onderling afstemmen van oefeningen, planning van activiteiten en de voorbereiding van wedstrijden.
  •  bepalen welke leden doorstromen van de recreatie naar de selectie.

Artikel 10 – Feestcommissie

 1.    De feestcommissie is in opdracht van het bestuur werkzaam om activiteiten te organiseren gericht op het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden. De feestcommissie legt verantwoording af aan het bestuur.
 2.    De feestcommissie bestaat uit clubleden en / of wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdclubleden. Clubleden en / of wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdclubleden dragen kandidaten voor de feestcommissie voor aan het bestuur. De leden van de feestcommissie kiezen uit hun midden een voorzitter.

Artikel 11 – Reiskosten train(st)ers

 1.  Indien de reisafstand van huis naar de trainingslocatie gelijk of minder bedraagt dan 10 km, zal er geen reiskostenvergoeding plaatsvinden. Is de afstand meer dan 10 km, zal over de gehele afstand een kilometervergoeding worden gegeven, tegen het maximale onbelaste tarief.

Artikel 12 – Bepalingen van orde

 1.   De leden zijn verplicht de aanwijzingen van de technische leiding of trainster op te volgen bij zowel de oefening als hun verdere gedragingen in de oefenruimte. Deze bepaling is ook van toepassing indien de leden buiten de oefenruimte in verenigingsverband optreden.
 2.    In de zalen mag alleen op turn- of RG-schoenen, zaalschoenen of blote voeten gelopen worden.
 3.   In de zalen mag niet worden gerookt.
 4. In de zalen mag evenmin worden gegeten of gedronken. tenzij hiervoor in bijzondere gevallen toestemming is verleend door de technische leidertrainster.
 5.    Tijdens lessen en/of trainingen worden mobiele telefoons uitgeschakeld tenzij hier in bijzondere omstandigheden met voorafgaande toestemming van de technische leiding van mag worden afgeweken.
 6.    Alleen met toestemming van de technische leiding mogen toeschouwers in bijzondere gevallen de oefenruimten betreden.
 7.    De technische leiding is slechts verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de lessen. Tussen de lessen door (ook bij blokuren) of na afloop van de lessen is de technische leiding niet verantwoordelijk voor gedragingen van leden.
 8.    De technische leiding is slechts verantwoordelijk voor leden in de oefenruimte en uitsluitend tijdens de lessen. Het is niet mogelijk om verantwoordelijk te zijn voor leden die buiten de oefenruimte verblijven. Terugkeer in de oefenruimte na afloop van de les is niet toegestaan anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de technische leiding.
 9.    De technische leiding is niet verantwoordelijk voor leden die na afloop van de les binnen of buiten de oefenruimte wachten (tot ze worden opgehaald).
 10.   Indien een lid is verhinderd om naar de training te komen, meldt zij zich af bij de technische leidingtrainster. Bij de gymnast is bekend welke technische leiding wanneer training geeft en wat hun telefoonnummer is. Afmelding kan ook plaatsvinden via het afmeldingsformulier trainingen op de website van de vereniging.
 11. Zonder toestemming van het algemeen bestuur mag er in de zaal en kleedkamers niet worden gefilmd en gefotografeerd worden. Vragen om eenmalige toestemming kan via privacy@gtvdebadhoeve.nl
 12. Het bestuur is gerechtigd nadere regels te stellen omtrent orde en veiligheid tijdens lessen en wedstrijden.
 13. Om deel te nemen aan de wedstrijden is een wedstrijdbijdrage verschuldigd aan de bond. Deze  moet worden bekostigd door de gymnast en maakt geen deel uit van de contributie. Aan het begin van het seizoen krijgt ze hiervoor via de ledenadministratie een rekening.
 14. Tijdens trainingen mogen ouders/verzorgers alleen de eerste en laatste 10 minuten van de training kijken. Dit mag uitsluitend vanaf een locatie buiten de zaal. Het is niet toegestaan om de zaal tijdens de trainingen te betreden.

Artikel 13 – Opleggen van straffen/Schorsing leden

 1.    De technische leiding is bevoegd een lid wegens wanordelijk gedrag het bijwonen van een oefening voor eenmaal te ontzeggen. Bij aanhoudend wanordelijk gedrag dient de technische leiding een verzoek tot het opleggen van een straf aan het desbetreffende lid in bij het bestuur.
 2.    Indien het bestuur termen aanwezig acht tot het opleggen van een straf wordt, alvorens de straf definitief op te leggen, de beschuldigde eenmalig in de gelegenheid gesteld zich mondeling in een bestuursvergadering te verweren. Deze vergadering vindt plaats op een datum en tijdstip door het bestuur te bepalen, echter niet later dan vier weken nadat de beschuldiging ter kennis van de beschuldigde is gebracht.
 3.    Ingeval van verhindering om dringende redenen van de beschuldigde kan het bestuur besluiten andermaal de gelegenheid tot verweer te bieden in een nieuwe vergadering, die binnen tien dagen na de eerste wordt belegd.
 4.    Het bestuur is gerechtigd uitspraak te doen, ongeacht de aanwezigheid van de beschuldigde.
 5.    Dit recht van verweer is niet van toepassing op hen, die zijn tekortgeschoten in hun contributieverplichtingen.
 6.    Ingeval van schorsing blijft het lid geschorst hangende het verweer en een volgens de statuten ingesteld beroep.

  Artikel 14 – In werking treden/Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1.    Dit reglement kan alleen in werking treden en / of worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
 2.    Een voorstel tot vaststelling en / of wijziging van dit reglement moet ten minste vier weken voor de datum van de algemene ledenvergadering op de gebruikelijke wijze aan de leden zijn bekendgemaakt.
 3.    Dit reglement en / of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de algemene ledenvergadering het besluit daartoe heeft genomen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1.    De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van de leden.

Artikel n – Gebruik Beeldmateriaal

Gebruik beeldmateriaal

 • Tijdens activiteiten en wedstrijden van GTV de Badhoeve kunnen er foto’s en of video-opnames worden gemaakt. Deze foto’s of filmpjes kunnen geplaats worden op internet/facebook en andere sociale media om een beeld te geven van de prestaties van de turnsters en gymnasten.

Indien je/u bezwaar hebt/heeft tegen het plaatsen van beeldmateriaal van jezelf/uw dochter, of bezwaar heeft tegen het plaatsen van een specifieke foto of video kunt u dit doorgeven aan het bestuur van de vereniging. In dat geval wordt het beeldmateriaal niet gebruikt/verwijderd. Melding kan worden gedaan via privacy@gtvdebadhoeve.nl

Artikel n – Sportveilig klimaat – Gedragsregels

GTV de Badhoeve hanteert een aantal gedragsregels voor haar leden. Deze regels gelden voor, tijdens en na de trainingen, wedtrijden en trainingskampen en op social media.

 1. Ik accepteer en respecteer andere leden, kader, vrijwilligers en bestuur zoals zij zijn en beoordeel ze niet op hun uiterlijk.
 2. Iedereen telt mee binnen de vereniging. Ik sluit geen andere leden uit.
 3. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over andere leden.
 4. Ik doe niet mee aan pesten, treiteren, uitlachen en of roddelen. Als ik merk dat anderen gepest of buitengesloten worden, dan vertel ik dit aan mijn trainer of trainster. Ook kan ik hiervoor de vertrouwenscontactpersonen benaderen binnen de vereniging.
 5. Ik gebruik geen geweld en bedreig andere leden niet.
 6. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak andere gymnasten niet tegen hun wil aan. Ik houd rekening met de grenzen die andere gymnasten en kader aangeven.
 7. Ik geef andere gymnasten geen ongewenst seksueel getinte aandacht. (zoals ongepast opmerkingen maken en vragen stellen)
 8. Als iemand mij hindert en of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
 9. Ik help andere leden op zich aan deze regels te houden, en ik spreek iemand die zich niet aan de regels houdt hierop aan.

Artikel 16 – Slotbepalingen

 1.    In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of een artikel voor meer dan één uitleg vatbaar is, beslist het bestuur. 
 2.    Met dit huishoudelijk reglement vervallen alle voorgaande nog geldende huishoudelijk reglementen of delen daarvan alsmede van nadien aan die reglementen toegevoegde aanhangsels.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 11 april 2015

Versie 2019 zal worden vastgesteld in de ALV gepland september 2019

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten