Gymnastiekvereniging “ GTV De Badhoeve” gevestigd te Amsterdam

UPDATE HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie 2019

Laatste aanpassing 15 mei 2020

A.g.v. de beperkende maatregelen welke vanaf medio maart 2020 in Nederland gelden t.a.v. binnensporten en de uitbraak van corona virus, zijn een aantal artikelen in het huishoudelijk reglement toegevoegd en of gewijzigd. (artikelen 12.1/12.2/17.1 toegevoegd). Artikel 9.2 tijdelijk vervallen in statuten)

Dit huishoudelijk reglement 2019 is gebaseerd op het eerder in de ledenvergadering op 11 april 2015 bekrachtigde huishoudelijk reglement 2015. Geactualiseerd naar de huidige omvang en inrichting van de vereniging en ICT automatisering waar de vereniging gebruik van maakt.

In de Algemene Ledenvergadering van 2019 is dit aangepaste huishoudelijk reglement 2019 worden voorgelegd  aan de leden van de vereniging ter informatie

Artikel 1 – Statuten versus Huishoudelijk reglement

De vereniging beschikt over notarieel vastgelegde statuten. Deze zijn vastgesteld op 26 maart 2012.

Het gestelde in de verenigingsstatuten gaat altijd boven het gestelde in het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement is bedoeld als aanvulling op de verenigingsstatuten en regelt de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.

De volledige statuten van de vereniging zijn op aanvraag in te zien. inzien-statuten. Verkorte statuten zijn via deze website in te zien.

Artikel 2 – Verkrijging Lidmaatschap

 1.   De aanmelding als lid dient te geschieden door invulling van een daartoe door het algemeen bestuur vastgesteld elektronisch formulier (aanmeldingsformulier) dat aan het kandidaat-lid wordt verstrekt. informatie over de op dat moment geldende contributie en het inschrijfgeld is te vinden op de webpagina’s van de Ritmische Gymastiek en Turn sectie van GTV de Badhoeve
 2.    Het aanmeldingsformulier dient te worden ondertekend door het lid zelf of ingeval van minderjarigheid door een wettelijk vertegenwoordiger.
 3.    Met ondertekening wordt akkoord gegaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van zowel de vereniging als de bond waarbij de vereniging is aangesloten (KNGU).
 4.    Het staat de vereniging vrij om een ledenstop af te kondigen, waarbij het aan het algemeen bestuur is om eventueel gebruik te maken van een wachtlijst.
 5.   Leden zijn verplicht elke wijziging van persoonsgegevens en adresgegevens, nodig voor de verenigings- en bondsregistratie, zo spoedig mogelijk door te geven aan het algemeen bestuur. Dit kan ondermeer door gebruik te maken van een elektronisch formulier (wijzigingsformulier)
 6.   Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Artikel  3 – Rechten van de leden

 1. het doen van voorstellen voor de agenda van de algemene ledenvergadering; In te dienen uiterlijk 4 weken voor de algemene ledenvergadering. In te dienen per e-mail aan secretariaat@gtvdebadhoeve.nl
 2. het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie in de organen van de vereniging; Bij voorkeur voorzien van een motivatiebrief en uiterlijk 4 weken voor de algemene ledenvergadering.

Artikel   4 –  Verplichtingen van de leden

Elk lid is minimaal verplicht:

 1. Als bekrachtigd op het aanmeldingsformulier, de statuten, het huishoudelijk reglement en de  besluiten van de organen van de vereniging en de bond na te leven.
 2. Het lidmaatschap van de bond te aanvaarden.
 3. De contributie op eerste vordering te betalen.
 4. Eventuele voorschriften omtrent de kleding in acht te nemen.
 5. Gedragsregels gesteld in artikel 15.2 na te leven en op te volgen.

Artikel   5.1 – Overschrijven (wedstrijdpaspoort) naar andere vereniging

 1.  Overschrijving van leden (en KNGU wedstrijdpaspoort) kan uitsluitend plaatsvinden tussen 1 july en 31 augustus van het lopende kalenderjaar.
 2. Alvorens een verzoek tot overschrijving schriftelijk in te dienen bij het secretariaat dient:
  1. Achterstallige contributie en termijn bedragen volledig te zijn voldaan.
  2. Presentatie- en trainingspakken alsmede andere materialen welke in bruikleen zijn gegevens in goede staat en compleet te zijn ingeleverd bij hoofdtrainster of het algemeen bestuur.
  3. Afmeldingsformulier als lid van GTV de Badhoeve volledig is ingevuld en verzonden.
 3. Tussentijdse overschrijvingen (tussen 1 september en 30 juni van het opvolgende kalenderjaar) kan alleen plaatsvinden als hiertoe schriftelijk en gemotiveerd  verzoek ingediend wordt. Daarnaast na onderling overleg tussen het algemeen bestuur van GTV de Badhoeve en het bestuur van de nieuwe vereniging. Indien positief wordt besloten en aan de onder 5.1.2 genoemde voorwaarden volledig is voldaan zal GTV de Badhoeve zal deze overschrijving uiterlijk 4 weken na dit  verzoek voltooien..

Artikel  6 – Kleding

 1. De leden dienen zich te houden aan de kledingregels die in de lessen gelden. Deze worden door de trainers van de betreffende lessen aangegeven.
 2. Daarnaast kan het algemeen bestuur regels vaststellen met betrekking tot kleding tijdens wedstrijden, demonstraties of andere activiteiten.
 3. Selectieleden zijn verplicht tot het dragen van het presentatie- of trainingspak van de vereniging op wedstrijden.
 4. Dit trainingspak is eigendom van de vereniging en wordt jaarlijks in bruikleen gegeven aan de selectieleden tegen een huurbedrag
 5. Zonder toestemming van het algemeen bestuur is het noch individueel noch in groepsverband toegestaan, in de in het derde lid bedoelde kleding op te treden bij of deel te nemen aan uitvoeringen, wedstrijden, demonstraties of andere activiteiten die niet van de vereniging uitgaan.
 6. Schade en vermissing<>

Artikel  7 – Bestuur en bestuursvergaderingen

 1.  Het algemeen bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten, maar minimaal viermaal per verenigingsjaar.
 2. Het algemeen bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is of een ander bestuurslid schriftelijk heeft gemachtigd namens hem/haar te stemmen.
 3. Alle bestuursleden, met uitzondering van voorzitter en vice-voorzitter, kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid.
 4.  Over alle voorstellen wordt afzonderlijk en mondeling gestemd.
 5.  Kandidaat-bestuursleden kunnen op uitnodiging bestuursvergaderingen bijwonen, doch hebben ter vergadering geen stem.
 6. Bestuursleden ontvangen geen standaard onkostenvergoeding. Wel kan er bij gemaakte kosten een declaratie worden ingediend. Deze moet, voordat wordt overgegaan tot uitbetaling, worden geaccordeerd door twee mede bestuursleden.

Artikel 9 – Technische leiding 

 1. De vereniging kan één of meer hoofd-trainsters aanstellen tegen nader door het algemeen bestuur te stellen voorwaarden en vergoedingen, die gezamenlijk de technische leiding vormen.
 2. Van de technische leiding wordt verwacht dat deze de regels, als gesteld in de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten van de algemene ledenvergadering en van het algemeen bestuur van de vereniging alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement van de bond, in acht zal nemen.
 3. Een hoofd-trainster wordt geacht clublid te zijn zolang hij/zij als onderdeel van de technische leiding optreedt. Opzegging als technisch leider vindt schriftelijk plaats bij het algemeen bestuur uiterlijk drie maanden vóór aanvang van het kwartaal waarin de werkzaamheden als technisch leider worden beëindigd.
 4. De hoofd-trainster is in ieder geval verantwoordelijk voor:
  • De dagelijkse gang van zaken binnen de lessen;
  • Het zorg dragen voor vervanging of annulering van de les(sen) bij verhindering ingeval van ziekte of anderszins;
  • het openen en afsluiten van de oefenruimte.
 5. Indien er tijdens oefeningen of wedstrijden sprake is van een ongeval, stelt de technisch leiding het algemeen bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte.
 6. Leden van de technische leiding en overige trainsters / vrijwilligers zijn verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag aan de vereniging te overleggen bij aanvang van de werkzaamheden.

9.1 – Hoofdtrainers

 1.  Het algemeen bestuur stelt een hoofd-train(st)er turnen aan en een hoofdtrainer ritmische gymnastiek vast.
 2.  De hoofd-train(st)ers hebben de volgende taken:
  •  het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over technische aangelegenheden die zich binnen de vereniging voordoen;
  •  het onderling afstemmen van oefeningen, planning van activiteiten en de voorbereiding van wedstrijden.
  •  bepalen welke leden doorstromen van de recreatie naar de selectie.

Artikel 12 – Zaalregels

 1. De leden zijn verplicht de aanwijzingen van de technische leiding ,train(st)er, vrijwilliger(s) of bestuursleden op te volgen. Deze bepaling is ook van toepassing indien de leden buiten de oefenruimte in verenigingsverband optreden.
 2. In de zalen en kleedruimte mag alleen op turn- of RG-schoenen, zaalschoenen of blote voeten gelopen worden.
 3. In de zalen mag niet worden gerookt.
 4. In de zalen en kleedruimte mag evenmin worden gegeten of gedronken. tenzij hiervoor in bijzondere gevallen toestemming is verleend door de trainster.
 5. Tijdens lessen en/of trainingen worden mobiele telefoons uitgeschakeld (silent mode) tenzij hier in bijzondere omstandigheden met voorafgaande toestemming van de train(st)er van mag worden afgeweken.
 6. Alleen met toestemming van de technische leiding mogen toeschouwers in bijzondere gevallen de oefenruimten betreden.
 7. De train(st)er is slechts verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de lessen. Tussen de lessen door (ook bij blokuren) of na afloop van de lessen is de technische leiding niet verantwoordelijk voor gedragingen van leden.
 8. De train(st)er is slechts verantwoordelijk voor leden in de oefenruimte en uitsluitend tijdens de lessen. Het is niet mogelijk om verantwoordelijk te zijn voor leden die buiten de oefenruimte verblijven. Terugkeer in de oefenruimte na afloop van de les is niet toegestaan anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de train(st)er of de technische leiding.
 9. De technische leiding en of train(st)er is niet verantwoordelijk voor leden die na afloop van de les binnen of buiten de oefenruimte wachten (tot ze worden opgehaald).
 10. Indien een lid is verhinderd om naar de training te komen, meldt zij zich af bij de train(st)er . Bij de gymnast is bekend welke train(st)er wanneer training geeft en wat hun telefoonnummer is.
 11. Zonder toestemming van het algemeen bestuur mag er in de zaal en oefenruimte niet worden gefilmd en gefotografeerd worden. Vragen om eenmalige (beperkte) toestemming kan via privacy@gtvdebadhoeve.nl
 12. Het algemeen bestuur is gerechtigd nadere regels te stellen omtrent orde en veiligheid tijdens lessen en wedstrijden.
 13. Om deel te nemen aan de wedstrijden is een wedstrijdbijdrage verschuldigd aan de bond. Deze  moet worden bekostigd door de gymnast en maakt geen deel uit van de contributie. Aan het begin (T1) van het seizoen krijgt ze hiervoor via de ledenadministratie een rekening.
 14. Tijdens trainingen mogen ouders/verzorgers alleen de eerste en laatste 10 minuten van de training kijken. Dit mag uitsluitend vanaf een locatie buiten de zaal. Het is niet toegestaan om de zaal tijdens de trainingen te betreden.Het geven van aanwijzingen en of aanspreken van de gymnasten tijdens de les vanaf de tribune is niet toegestaan. Train(st)er en of technische leiding zijn bevoegd om ouders te verzoeken de tribune en of locatie te verlaten.
 15. Ouders van jeugdige gymnasten mogen de kleedkamers betreden indien dit noodzakelijk is, hoewel de kleedkamers bij voorkeur alleen toegankelijk zijn voor gymnasten. Hier geld overigens altijd geen heren in de meisjes kleedkamers en geen dames in de jongens kleedkamer. Dit i.v.m. privacy van oudere gymnasten en train(st)ers. Op diverse locaties hebben we slechts beperkte kleedkamer faciliteiten.

Artikel 12.1 – Regels Online lessen (tijdens corona beperkingen)

Artikel 12.2 – Regels buiten lessen (tijdens corona beperkingen)

Artikel 13 – Opleggen van straffen/Schorsing leden

 1.  De train(st)er is bevoegd een lid wegens wanordelijk gedrag het bijwonen van een oefening/les voor eenmaal te ontzeggen. Bij aanhoudend wanordelijk gedrag dient de train(st)er een verzoek tot het opleggen van een straf aan het desbetreffende lid in bij het algemeen bestuur.

  Artikel 14 – In werking treden/Wijziging van het huishoudelijk reglement

Een voorstel tot vaststelling en / of wijziging van dit reglement moet ten minste vier weken voor de datum van de algemene ledenvergadering op de gebruikelijke wijze aan de leden zijn bekendgemaakt.

Dit reglement en / of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de algemene ledenvergadering het besluit daartoe heeft genomen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van de leden.

Artikel 16 – Gebruik Beeldmateriaal

Gebruik beeldmateriaal

 • Tijdens activiteiten en wedstrijden van en georganiseerd worden door  GTV de Badhoeve kunnen er foto’s en of video-opnames worden gemaakt. Deze foto’s of filmpjes kunnen geplaatst worden op internet/facebook en andere sociale media om een beeld te geven van de prestaties van de turnsters en gymnasten.

Indien je/u bezwaar hebt/heeft tegen het plaatsen van beeldmateriaal van jezelf/uw dochter, of bezwaar heeft tegen het plaatsen van een specifieke foto of video kunt u dit doorgeven aan de vereniging. In dat geval wordt het beeldmateriaal niet gebruikt/verwijderd of geanonimiseerd.

Bij de jaarlijkse herbevestiging kunt u opnieuw voor het aankomende verenigingsjaar uw voorkeuren aangeven.  

Melding kan worden gedaan via privacy@gtvdebadhoeve.nl

Artikel 17 – Sportveilig klimaat – Gedragsregels

GTV de Badhoeve hanteert een aantal gedragsregels voor haar leden. Deze regels gelden voor, tijdens en na de trainingen, wedstrijden en trainingskampen en op sociaal media.

 1. Ik accepteer en respecteer andere leden, kader, vrijwilligers en algemeen bestuur zoals zij zijn en beoordeel ze niet op hun uiterlijk.
 2. Iedereen telt mee binnen de vereniging. Ik sluit geen andere leden uit.
 3. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over andere leden.
 4. Ik doe niet mee aan pesten, treiteren, uitlachen en of roddelen. Als ik merk dat anderen gepest of buitengesloten worden, dan vertel ik dit aan mijn trainer of trainster. Ook kan ik hiervoor de vertrouwenscontactpersonen benaderen binnen de vereniging.
 5. Ik gebruik geen geweld en bedreig andere leden niet.
 6. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak andere gymnasten niet tegen hun wil aan. Ik houd rekening met de grenzen die andere gymnasten en kader aangeven.
 7. Ik geef andere gymnasten geen ongewenst seksueel getinte aandacht. (zoals ongepast opmerkingen maken en vragen stellen)
 8. Als iemand mij hindert en of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
 9. Ik help andere leden om zich aan deze regels te houden, en ik spreek iemand die zich niet aan de regels houdt hierop aan.

  Artikel 17.1 – Sportveilig klimaat – Gedragsregels tijdens Corona Pandemie

  Artikel 18 – Privacy

  1. GTV de Badhoeve respecteert de AVG/GDPR richtlijnen en regelgeving omtrent privacy en gegevensverwerking. Nadere informatie kunt u vinden in onze privacy verklaring.
  2. Mocht u vragen hebben en of inzage wensen in de geregistreerde gegevens neem dan contact op via privacy@gtvdebadhoeve.nl
  3. Binnen uiterlijk twee weken zullen wij reageren op uw verzoek en daar waar mogelijk u verzoek tot aanpassing, verwijdering doorvoeren. Hiervoor geldt een maximale termijn van 4 weken.

  Artikel 19 – Slotbepalingen

  1. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of een artikel voor meer dan één uitleg vatbaar is, beslist het algemeen bestuur. 
  2. Met dit huishoudelijk reglement vervallen alle voorgaande nog geldende huishoudelijk reglementen of delen daarvan alsmede van nadien aan die reglementen toegevoegde aanhangsels.

  Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering bij aanvang seizoen 2020-2021

  Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

  De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

  Sluiten