Verkorte Statuten

Verkorte samenvatting, volledige statuten zoals deze op 26 maart 2012 zijn vastgelegt bij mr. Eddy Dick de Jongh, notaris te Dronten. Liggen ter inzage bij secretariaat GTV de Badhoeve.

Wilt u de volledige statuten inzien, Dit kan eenvoudig door een afspraak te maken met ons secretariaat. Gebruik hiervoor het contact formulier achter deze link

Artikel 1 – Naam, zetel en duur

 1. De vereniging draagt de naam: Gymnastiek- en Turnverniging De Badhoeve, verkorte naam G.T.V. De Badhoeve
 2. Ze heeft haar zetel te Amsterdam.
 3. Ze is opgericht op 12 november negentienhonderd vijf en zestig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 Artikel 2 – Doel

 1. De vereniging stelt zich ten doel de gymnastieksport, meer specifiek, de disciplines die binnen het verband van de Koninklijke Nederlands Gymnastiek Unie (K.N.G.U) worden beoefend , te stimuleren. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  1. het behouden van oefen- en trainingsuren;
  2. het houden van speciale trainingsuren;
  3. het organiseren van- en deelnemen aan wedstrijden;
  4. het aansluiten bij de K.N.G.U. en of ander sportorganisatie en/of onderafdeling daarvan die de belangen van de gymnastiek- en turnsport behartigen;
  5. het onderhouden van contacten, zowel nationaal als internationaal met organisaties die eenzelfde doel nastreven;
  6. de belagen van de vereniging en haar leden te bepleiten bij de overheid;
  7. het ondernemen van alle activiteiten die het bereiken van het doel kunnen bevorderen;

Artikel 3 – Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt jaarlijks van een september van enig kalenderjaar tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.

Artikel 4 – Structuur

De vereniging kan worden ingedeeld in verschillende secties voor de beoefening van de te beoefenen gymnastiek- disciplines. Een en ander kan worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 5 – Leden

De vereniging bestaat uit bestuursleden, seniorleden, juniorleden, ereleden, leden van verdienste en donateurs. Waar in deze statuten en regelementen van de vereniging wordt gesproken over “leden” zonder verdere aanduiding, worden daaronder zowel bestuursleden, de seniorleden, de juniorleden, de ereleden en de leden van verdienste verstaan, en waar in deze statuten en in de reglementen van de vereniging wordt gesproken over “lidmaatschap”  zonder verdere aanduiding , wordt daaronder zowel het lidmaatschap van bestuursleden, de seniorleden, de juniorleden, de ereleden en de leden van verdienste verstaan, alles voor zover de statuten en de reglementen geen nader onderscheid maken . Het bestuur houdt een register bij waarin van de leden tenminste zijn opgenomen: volledige naam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats en de lid-status. Het lidmaatschap is persoonlijk.

5.1 Seniorleden

Seniorleden zijn zij die op een januari van het lopende kalenderjaar zestien jaar of ouder zijn en als zodanig zijn toegelaten door het bestuur, danwel seniorlid zijn geworden op grond van  artikel 5 lid 2 onder b. Zij zijn de leden der vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek  2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben als zodanig toegang tot de algemene vergadering met stemrecht.

5.2 Juniorleden

a. Juniorleden zijn zij, die op een januari van het lopende kalenderjaar jonger zijn dan zestien jaar en als zodanig zijn toegelaten door het bestuur.

b. Een juniorlid wordt seniorlid bij het begin van een nieuw kalenderjaar, waarin het juniorlid de daartoe vereiste leeftijd van zestien jaar bereikt, zonder verdere formaliteiten.

c. De juniorleden zijn leden der vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgelijk Wetboek en hebben toegang tot de algemene vergadering, doch kunnen gedurende de periode dat zij nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt hun stemrecht slechts laten uitoefenen door hun wettelijke vertegenwoordiger(s).

5.3 Ereleden

Ereleden zijn zij die zich ten aanzien van de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en die op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.

5.4 Leden van verdienste

Leden van verdienste zijn zij die zich ten aanzien van de gymnastieksport in het algemeen en/of van de vereniging in het bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door het bestuur zijn benoemd.

5.5. Donateurs

Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen die de vereniging jaarlijks met een geldelijke bijdragen steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

5.6 Bestuursleden

Bestuursleden zijn zij die conform het genoemde in artikel 11 in een bestuursfunctie van de vereniging zijn benoemd.

Artikel 6 – Toelating

Voor toelating tot de vereniging wordt rekening gehouden met het volgende:

 1.  Over toelating van leden besluit het bestuur tenzij deze bevoegdheid uitsluitend is toegestaan aan de Algemene Vergadering
 2. Minderjarigen kunnen allen worden toegelaten, als zij in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger;
 3. Van een beslissing tot niet-toelating bestaat een beroep op de Algemene Vergadering.
 4. De toelating wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 7 – Rechten en plichten senior- en juniorleden

 1. Senior- en juniorleden hebben het recht om deel te nemen aan de voor het vastgestelde oefenuren, trainingen en wedstrijden.
 2. Senior- en juniorleden hebben als plicht:

a. De bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging nauwkeurig na te leven;

b. Zich te houden aan de voorschriften en bepalingen door het bestuur en technische leiding vastgesteld;

c. Tijdig aan hun financieele verplichtingen te voldoen;

d. Senior- en juniorleden zijn tevens verplicht de statuten en reglement van de sportbond – waarbij de vereniging is aangesloten – na te leven en zich te onderwerpen aan de door of namens deze sportbond uitgeoefende tuchtrechtspraak.

Artikel 8 – Schorsing

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een bepaalde periode, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatshapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, maar behoudt het lid zijn verplichtingen ten aanzien van de vereniging. Nadere bepalingen omtrent schorsing zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Artikel 9 – Einde lidmaatschap

9.1 Beeindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:

 1.  Overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
 2. Opzegging van het lid;
 3. Opzegging namens de vereniging;
 4. Ontzetting;

9.2 Opzegging door een lid

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving en of een kennisgeving via e-mail naar het op de website van de vereniging daarvoor aanwezige e-mail adres van de secretaris, welke voor recreatieleden uiterlijk de eerste juni van het betreffende kalenderjaar en voor selectieleden uiterlijk de eerste juli van het lopende verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn.

Deze is verplicht na ontvangst binnen acht dagen schriftelijk of via e-mail te bevestigen. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

9.3 Opzegging namens de vereniging

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door het bestuur op een door het bestuur te bepalen datum met in acht neming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten aan het lidmaatschap gesteld mocht worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beeindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laden voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).

9.4 Ontzetting

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt.

De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit de Algemene Vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

9.5 Jaarlijkse bijdrage blijft verschuldigd

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ongeacht reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd tenzij het bestuur anders besluit.

Artikel 10 – Algemene Vergaderingen

10.1 Jaarlijkse Algemene Vergadering

Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. Binnen 6 maanden na elk verenigingsjaar wordt een Algemene Vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.

10.2 Extra Algemene Vergaderingen

Naast de in lid 10.1 bedoelde jaarvergaderingen kunnen algemene vergaderingen worden gehouden:

 1. Zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht;
 2. Zo dikwijls dit, onder opgaaf van redenen, wordt verzocht door minstens 10 procent van het aantal stemgerechtigde leden, waarbij het bestuur verplicht is tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen vervolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het gestelde in artikel 10 lid 6 of bij de advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

10.3 Samenstelling Algemene Vergadering

Opgeroepen worden voor een Algemene Vergadering, waarbij een stem per (vertegenwoordigd) lid kan worden uitgebracht:

 1. de leden van het bestuur
 2. de seniorleden
 3. de juniorleden en hun wettelijke vertegenwoordiger(s)
 4. de ereleden en leden van verdienste.

10.4 Bijzondere uitnodigingen

Onderstaande leden worden voor de Algemene Vergadering opgeroepen, doch zij hebben geen stemrecht en kunnen slechts een adviserende stem uitbrengen.

 1. De leden van commissies voor zover zijn geen stemgerechtigd lid zijn
 2. Donateurs

10.5 Stemming

Tenzij de statuten anders bepalen kan de algemene vergadering besluiten nemen met een gewone meerderheid van stemmen.

Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft een stem. Een lid kan zijn stem een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Een lid kan slechts een stem bij volmacht uitbrengen.

10.6 Oproeping Algemene Vergaderingen

Het bijeenroepen van een Algemene Vergadering geschiedt door publicatie – op de openingspagina van de alsdan bekende website van de vereniging tenminste veertien dagen voor de datum waarop de vergadering zal worden gehouden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de plaatsing van een oproep op genoemde website.

Het bestuur is verplicht gevolg te geven aan een verzoek als is gedaan in artikel 10 lid 2 onder 2 tot plaatsing op de verenigingswebsite. Het bestuur is niet verplicht gevolg te geven aan een verzoek als genoemd onder artikel 10 lid 2 onder 2, met betrekking tot publicatie van een advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De kosten van plaatsing van een advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad komen uitsluitend en geheel voor rekening van de verzoekers.

10.7 Agenda Algemene vergadering

In de Algemene Vergadering komen onder meer aan de orde:

 1. Het vaststellen van de begroting voor het volgende verenigingsjaar;
 2. De benoeming van de in artikel 10 onder lid 8 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 3. Voorziening in eventuele vacatures;
 4. Voorstellen van het bestuur en of de leden, aangekondigd bij de opening van de vergadering;

De overige samenstelling van de agenda wordt bepaald door het bestuur, met inachtneming van de statuten bepaalde.

10.8 Kascommissie

De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatste verstreken boekjaar. Deze commissie brengt ter jaarvergadering een verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage van boeken en bescheiden der vereniging te geven.

10.9 Decharge

Goedkeuring van het jaarverslag en de rekening en verantwoording door de Algemene Vergadering(jaarvergadering) strekt het bestuur tot decharge.

10.10 Toegang tot de Algemene Vergadering

Geen toegang hebben: geschorste leden en geschorste bestuursleden. De oproeping voor een Algemene Ledenvergadering als bedoeld in dit artikel wordt geacht slechts te zijn gericht tot leden en of bestuursleden die niet zijn geschorst. Over toelating van andere dan in lid 3 en 4 van dit artikel bedoelde personen beslist de Algemene Vergadering

  10.11 Leiding Algemene Vergadering

  De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en diens plaatsvervanger dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daarin zelve.

  10.12 Vastlegging

  Van het verhandelde in elke vergaderingen worden door de secretaris of een ander door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en notulist worden vastgesteld en ondertekend.

  Artikel 11 – Bestuur

  Artikel 11 .1 Algemeen Bestuur

  De verenging zal geleid worden door een Algemeen Bestuur bestaande uit tenminste vijf personen. Bij het opstellen huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering van en de besluitvorming door het Algemeen Bestuur worden gegeven.

  Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het Algemeen Bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen waarin de voorziening in een open plaats en of open plaatsen aan de orde komt.

  Het Algemeen Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door vrijwilligersgroepen en commissies die door het Algemeen Bestuur worden benoemd.

  Artikel 11 .2 Dagelijks Bestuur

  Het dagelijks bestuur wordt verkozen uit het Algemeen Bestuur als beschreven in lid 1 van dit artikel. De voorzitter maakt deel uit van het dagelijks bestuur. De taken van het Dagelijks Bestuur worden nader uiteengezet in het huishoudelijk reglement. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering van en de besluitvorming door het Dagelijks Bestuur worden gegeven.

  Artikel 11 .3 Leeftijdsgrens bestuursleden

  Voor alle bestuursleden van het Dagelijks Bestuur en/of het Algemeen Bestuur geldt dat zij meerderjarig moeten zijn.

  Artikel 11 .4 Benoeming

  De leden van het bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering. De voorzitter wordt in zijn functie gekozen. De overige functies worden de eerstvolgende bestuursvergadering onderling verdeeld. Voor alle bestuursleden geldt dat zij met hun aanstelling automatisch lid worden van de vereniging worden, doch zij zijn gedurende hun bestuurslidmaatschap niet contributieplichtig.

  Artikel 11 .5 Duur zittingsperiode

  Bestuursleden worden voor een bepaalde tijd benoemd. De zittingsperiodes worden nader bepaald in het huishoudelijk reglement geregeld. Volgens een door het Algemeen Bestuur te maken rooster treedt jaarlijks een deel van de bestuursleden af. Zij zijn echter terstond herkiesbaar. Tussentijdse vacatures kunnen door het Dagelijks Bestuur vervuld worden tot de eerste Algemene Vergadering.

  Artikel 11 .6 Samenstelling Algemeen Bestuur

  Het bestuur van de vereniging zal, met inachtneming van het gestelde in artikel 2 ten aanzien van de binnen de vereniging te beoefenen gymnastiekdisciplines, bestaan uit tenminste volgende bestuursfunctionarissen:

  • voorzitter
  • secretaris
  • penningmeester
  • algemeen bestuurslid ritmische gymnastiek (tevens vice-voorzitter)
  • algemeen bestuurslid turnen

  Facultatief kunnen nog twee extra bestuursleden worden toegevoegd:

  • een vertegenwoordigend selectietrainster ritmische gymnastiek
  • een vertegenwoordigend trainster turnen

  Artikel 11 .7 Schorsing

  De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor het besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derden (2/3de) der geldige uitgebrachte stemmen.

  Artikel 11 .8 Ontslag op eigen verzoek

  De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.

  Artikel 11 .9 Bevoegdheid dagelijks bestuur

  A. Het Dagelijks Bestuur is, mits voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en/of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.

  B. Het Dagelijks Bestuur behoeft eveneens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering voor het besluiten tot:

  I. Onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde, jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen, te boven gaande;

  II a. het huren en op andere wijze in gebruik en genot verkrijgen van registergoederen;

  b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

  c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bandkrediet;

  d. het aangaan van dadingen;

  e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden.

  f. het sluiten en of wijzigen van arbeidsovereenkomsten;

  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden gedaan.

  Artikel 12 – Vertegenwoordiging

  Artikel 12 .1

  Onverminderd het in de laatste volzin van artikel 11.9 lid A bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

  a. hetzij het voltallige (dagelijks)bestuur;

  b. hetzij de voorzitter of vice-voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester

  Artikel 12 .2

  Het bestuur is bevoegd volmacht te verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden om de vereniging binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.

  Artikel 12 .3

  Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.

  Artikel 12 .4

  Het bestuur kan aan de penningmeester volmacht verlenen middels een bij de Kamer van Koophandel te deponeren volmacht tot een door het bestuur nader te bepalen bedrag.

  Artikel 13 – Vrijwillergersgroepen & Commissies

  Het Algemeen Bestuur en de Algemene Ledenvergadering kunnen vrijwilligersgroepen en commissies benoemen. De taken en bevoegdheden van de vrijwilligersgroepen en of commissies worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

  Artikel 14 – Technische leiding

  Artikel 14 .1 Technische leiding

  De technische leiding van de vereniging berust bij de hoofdtrain(st)er ritmische gymnastiek en de hoofdtrain(st)er turnen.

  Artikel 14 .2 Zetel in Algemeen Bestuur

  De technische leiding van de in lid 1 genoemde disciplines kan facultatief zitting hebben in het Algemeen Bestuur conform het gestelde in artikel 11 lid 6

  Artikel 14 .3 Benoeming hoofdtrain(st)ers

  De hoofdtrain(st)er wordt op voordracht van dagelijks bestuur door Algemeen Bestuur benoemd.

  Artikel 14 .4 Taken en bevoegdheden

  De taken en bevoegdheden van de hoofdtrain(st)ers worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

  Artikel 15 – Geldmiddelen & Contributies

  Artikel 15.1 Geldmiddelen

  De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

  1. Contributies en entree- gelden van de senior- en junior-leden;
  2. Bijdragen van donateurs;
  3. Bijdragen van vereniging sponsors;
  4. Subsidies van overheid en van andere organisaties;
  5. Verkrijgingen krachtens erfstellingen, legaten en schenkingen;
  6. Andere toevallige baten.

  Artikel 15.2 Contributies

  Het Algemeen Bestuur stelt de contributies en entree-gelden van senior en juniorleden vast, alsmede de minimum bijdrage van de donateurs.

  Contributies van selectieleden worden jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe verenigingsseizoen door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

  Artikel 15.3 Vrijstelling en ontheffing van contributie

  Ereleden en bestuursleden betalen geen jaarlijkse contributie. Het Algemeen Bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

  Artikel 16 – Statutenwijziging

  Artikel 16 .1 Statutenwijziging

  Wijzigingen van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe wordt opgeroepen met mededeling dat daarin de wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

  Artikel 16 .2 Deponering voorstel statuten wijziging

  Zij, die de oproeping van de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel hebben gedaan moeten vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin het voorgestelde wijzigingen, zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot van afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

  Artikel 16 .3 Stemverhouding statuten wijziging

  Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een Algemene Vergadering waar tenminste tweederde (2/3de) van het totaal aantal stemgerechtigde leden der vereniging aanwezig en of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derden (2/3de) van het aantal uitgebrachte stemmen

  Artikel 16 .4 Tweede Algemene Vergadering ten behoeve statutenwijziging

  Bij gebrek van het quorum als genoemd in artikel 16 lid 3 wordt tenminste twee doch uiterlijk 8 weken na de eerste, een tweede vergadering gehouden. Door deze vergadering kan ongeacht het aanwezige aantal stemgerechtigde leden. een besluit tot statutenwijziging worden genomen met de meerderheid van tweederde (2/3de) van het aantal uitgebrachte stemmen.

  Artikel 16.5 Inwerkingtreding gewijzigde statuten

  Een statutenwijziging treed niet in werking nadat hiervan een notariele akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

  Artikel 16 .6 Depot bij Kamer van Koophandel

  De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten nader te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats(zetel) heeft.

  Artikel 17 – Ontbinding en vereffening

  Artikel 17 .1 Besluit tot ontbinding

  Behoudens het bepaalde in de wet wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de Algemene Vergadering genomen met tenminste tweederde (2/3de) van het geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derden (2/3de) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

  Artikel 17 .2 Tweede vergadering tot ontbinding

  Bij gebreke van het quorum als genoemd in artikel 17 lid 1, kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende twee doch uiterlijk 8 weken na de eerste te houden vergadering met meerderheid van twee/derden (2/3de) van het aantal uitgebrachte stemmen.

  Artikel 17 .3 Oproeping tot ontbinding

  Bij de oproeping tot het in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn tot oproeping voor zodanige vergaderingen moet ten minste 14 dagen bedragen.

  Artikel 17 .4 Vereffening door Algemeen Bestuur

  Indien een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het Algemeen Bestuur

  Artikel 17 .5 Vereffening batig verenigingssaldo

  Een eventueel batig saldo zal worden de Algemene Vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.

  Artikel 17 .6 Liquidatie

  Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.

  In stukken en aankondigingen die van de vereniging moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”

  Artikel 18 – Slotbepalingen

  18.1 Akkoordverklaringen leden

  Door zijn toetreding verklaart ieder lid zich te zullen onderwerpen aan de statuten, het huishoudelijk reglement en alle wettelijke regelingen en besluiten.

  18.2 Onmogelijkheid beroep op onbekendheid

  De leden kunnen zich nimmer beroepen op onbekendheid met het bepaalde in de statuten, het huishoudelijk reglement en andere wettige regelingen en besluiten.

  18.3

  In deze statuten wordt met schriftelijk bedoeld elk door gebruikmaking van reguliere post en/of langs veilige elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht.

  ALGEMENE VOORWAARDEN/BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

  Op de door de notaris te verlenen diensten zijn door de notaris gehanteerde Algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing. Een afdruk van deze algemene voorwaarden is door de notaris aan partijen overhandigd.

  Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

  De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

  Sluiten